Skip to content

Regulamin Konkursu "Najbardziej odjechane zdjęcie w Rebelhorn"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Najbardziej odjechane zdjęcie w Rebelhornie” (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  Organizator – POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  Regulamin - niniejszy dokument.
 3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej odpowiedzi wg jury, odpowiadającej na zadane pytanie/zadanie.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.


§2. Okres trwania i zasady Konkursu

 

 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na profilu Rebelhorn Polska do dnia 28.05.2023 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu wykonają zadanie konkursowe.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 5. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).


§3. Przebieg konkursu

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
  - zapoznać się z regulaminem konkursu
  - wykonać zadanie zamieszczone w poście konkursowym.
 2. Każdy uczestnik może zamieścić maksymalnie dwie odpowiedzi na zadane podane zadanie. W przypadku większej ilości odpowiedzi, brane pod uwagę będą tylko pierwsze dwa zgłoszenia.


§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród

 1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka z oznaczeniami marki Rebelhorn.
 2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonany w dn. 30.05.2023 r. przez jury składające się z 3 pracowników działu marketingu Powerbike SA powołanych przez organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzcę, który nich najlepiej spełnia wymagania zadania.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji
 5. Zwycięzcą konkursu zostanie trzech Uczestników. Każdy z nich jako nagrodę otrzyma 1 (jedną) koszulkę.
 6. Wyniki konkursu oraz zwycięzcy zostaną opublikowane w formie wpisu na facebookowej Rebelhorn Polska. Na zgłoszenie zwycięzcy (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 04.06.2023 r.
 7. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku oraz wykorzystanie w celach promocyjnych, materiałów zgłoszonych w konkursie przez firmę POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729 w celu jego umieszczania i publikowania:
  - na stronie facebookowej Rebelhorn oraz Rebelhorn Polska
  - na profilach społecznościowych należących do firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)
  - na materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).


§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Rebelhorn Polska - koszulki”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Shipping

Orders placed from Monday to Friday are shipped within 24 hours

Read more: shipping policy.

Delivery

All orders over 150 Euro are delivered free of charge.

Read more: delivery policy.

Returns

You can return your product within 14 days of receiving your order.

Read more: returns policy.