Skip to content

Regulamin konkursu Rebelhorn Rebel Lady x Speed Ladies

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Wygraj zestaw Rebelhorn Rebel Lady na Motor Show" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  Organizator – POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  • Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  • Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  • Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  • Regulamin - niniejszy dokument.
 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego zdjęcia ze standem reklamowym Rebelhorn umieszczonym na stoisku Speed Ladies podczas trwania targów Poznań Motor Show 2024 w Poznaniu
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

  2. Okres trwania i zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie na Facebooku ‘Rebelhorn Polska’ do dnia 07.04.2024 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu wykonają zadanie konkursowe. 
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właścicieli serwisów Facebook. 
 5. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.) 

  3. Przebieg konkursu

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
  1. zapoznać się z regulaminem konkursu
  2. dodać w komentarzu do posta konkursowego na stronie na Facebooku Rebelhorn Polska zdjęcie ze standem reklamowym Rebelhorn umieszczonym na stoisku Speed Ladies podczas trwania targów Poznań Motor Show 2024 w Poznaniu

 2. W konkursie można wziąć udział tylko raz.

  4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród.

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę:
  I Zestaw Rebelhorn Rebel Lady, w którego skład wchodzą kurtka Rebelhorn Rebel Lady oraz spodnie Rebelhorn Rebel Lady
 2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany w dn. 08.04.2024 r. przez jury składające się z 3 pracowników działu marketingu Powerbike SA powołanych przez organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzcę, którego odpowiedź uzna za najciekawszą, według własnych preferencji.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
 5. Zwycięzcami konkursu zostanie jeden uczestnik, który zamieści najciekawsze zdjęcie pod postem konkursowym
 6. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w formie odpowiedzi na ich komentarz ze zdjęciem do dnia 09.04. Na zgłoszenie zwycięzców (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 30.04.2024 r. Dostawa odzieży nastąpi w terminie podanym przez Organizatora konkursu.
 7. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez firmę POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729 w celu jego umieszczania i publikowania:
  • na stronie www.dobresklepymotocyklowe.pl
  • na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)
  • materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).


   5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs SPEED LADIES".
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

  6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Shipping

Orders placed from Monday to Friday are shipped within 24 hours

Read more: shipping policy.

Delivery

All orders over 150 Euro are delivered free of charge.

Read more: delivery policy.

Returns

You can return your product within 14 days of receiving your order.

Read more: returns policy.